2024
Selecteer een maand
december
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
Alle periodes
weekend vr - ma
midweek ma - vr
week vr - vr
twee weken vr - vr

Boekingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van de Piel 10, gevestigd te Friesland.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van de vakantieaccommodatie 'Het Piel 10'.

1. Bevestiging en inhoud van het huurcontract.

1.1 Een huurcontract met accommodatie 'Het Piel 10' kan via onze website afgesloten worden.

1.2 Met een boekingsbevestiging verbindt de huurder (minimaal 21 jaar) zich tot het aangaan van een huurcontract. Iedere boekingsaanvraag wordt door de verhuurder bevestigd middels een boekingsbevestiging. De bevestiging en factuur wordt per email verzonden.

1.3 Accommodatie 'Het Piel 10' kan met maximaal 8 personen gebruikt worden, waarbij kinderen als volwaardige personen meetellen. Het is niet toegestaan met meer personen de accommodatie te gebruiken.

1.4 De door verhuurder verstuurde boekingsbevestiging bevat relevante gegevens voor het gebruik van accommodatie 'Het Piel 10'.

Om een correcte boeking te hebben en eventuele misverstanden te voorkomen, is het raadzaam dat de huurder deze gegevens controleert. Voor eventuele gevolgen door fouten of incompleetheid van de gegevens, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Eventuele fouten in de gegevens dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van het huurcontract gemeld te worden bij de verhuurder.

 

2. Prijzen en betaling.

2.1 Prijzen zijn inclusief keukenpakket, BTW, gas, water en elektra.

2.2 Bij de prijs is geen schadeverzekering, annuleringsverzekering of reisverzekering inbegrepen. U wordt dringend geadviseerd deze zelf af te sluiten.

2.3 De betaling van het huurbedrag dient direct te worden voldaan.

2.4 De prijzen zijn inclusief verplichte Verblijfstoeslag € 1,25 per persoon per nacht en eindschoonmaak á € 60,00.

Bij vertrek moet het huisje bezemschoon en vaatvrij wordt opgeleverd. Beddengoed dient afgehaald te worden en samen met de handdoeken in de badkamer achter gelaten te worden. Wij juichen afvalscheiding van harte toe. De vuilnis dient te zijn weggegooid in de daarvoor bestemde containers op de parkeerplaats. Bij de supermarkt is een glasbak. Bij sterke vervuiling worden extra kosten in rekening gebracht.

2.5 Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren.

2.6 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5).

 

3. Extra kosten

3.1 Bij sterke vervuiling of ernstige schade worden extra kosten in rekening gebracht.

 

4. Rechten en plichten van de huurder.

4.1 De dag, datum en het tijdstip van verhuur:

Wij verhuren de accommodatie per weekend, midweek en week. In het hoogseizoen (juni, juli , augustus) en in de schoolvakanties (ook pinksteren, pasen en hemelvaart) alleen per week (weken).

Inchecken is vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.

Een weekend is van vrijdagmiddag 15.00 uur tot maandagochtend 10.00 uur.

Een midweek is van maandagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur.

Een week is van vrijdagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur.

4.2 Huisdieren zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de betrokken eigenaar. Zij dienen buiten te allen tijde aangelijnd te zijn. Op het hele terrein, ook op onze parkeerplaats en in het dorp, dient hondenpoep opgeruimd te worden.

4.3 De huurder dient zich te houden aan de huisreglementen.

4.4 Het is niet toegestaan tenten etc.op het gras te plaatsen.

4.5 De accommodatie is binnen rookvrij.

4.6 Tijdens het gebruik van de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde huisje, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door eigen toedoen en/of door medegebruikers, geheel door de huurder vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten. De verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend.

 

5. Annulering door huurder.

5.1 Bij annulering tot 12 weken (84 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 10% van het huurbedrag.

5.2 Bij annulering tot 8 weken (56 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25% van het huurbedrag.

5.3 Bij annulering tot 6 weken (42 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het huurbedrag.

5.4 Bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 75% van het huurbedrag.

5.5 Bij annulering binnen 2 weken (14 dagen) voor aanvang huurperiode is 100% van het huurbedrag verschuldigd.

5.6 Een annulering door de huurder dient ten allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd onder vermelding van reserveringsnaam, huurperiode en reserveringsnummer.

 

6. Klachten.

6.1 De huurder dient een klacht, ontstaan bij aanvang van de huur of gedurende het gebruik van de accommodatie, direct te melden aan de beheerder. De beheerder/eigenaar zal trachten de klacht onverwijld zo snel mogelijk op te lossen.

6.2 Een klacht moet direct worden ingediend. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij de verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

 

7. Annulering en contractopzegging door verhuurder.

7.1 De verhuurder kan voor de huuringang het huurcontract annuleren of opzeggen:

a.) per onmiddellijke ingang indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van het contract of indien hij door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich anderszins storend gedraagt. Of bij gebleken onjuistheid van de opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor accommodatie ‘Het Piel 10’.

b.) per onmiddellijke ingang wanneer het huurcontract geen doorgang kan vinden wegens oorzaken van overmacht die het verblijf van huurders in accommodatie ‘Het Piel 10’ verstoren of in gevaar brengen.

7.2 Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.a, dan dient de huurder de volledige huurprijs te betalen. Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b voor huuraanvang, dan worden alle reeds betaalde huurbedragen terstond geretourneerd. Verdere aanspraken op vergoeding zijn uitgesloten.

Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b tijdens de huurperiode, dan krijgt de huurder een evenredig deel van het huurbedrag terug overeenkomend met de periode dat het huurcontract niet nagekomen is.

 

8. Aansprakelijkheid van verhuurder

8.1 Verhuurder staat borg voor een juiste beschrijving en een goede nakoming van de bepalingen in het huurcontract.

8.2 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in accommodatie ‘Het Piel 10’.

8.3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

8.4 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor incidentele storingen aan bijvoorbeeld de apparatuur , voor natuurschade of klimatologische veranderingen.

8.5 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties, zoals oorlog, pandemieën, stakingen, militaire oefeningen, natuurgeweld en dergelijke.

 

9. Overigen

9.1 Op de verhuur overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle eerdere publicaties.

9.3 Uitgangspunt is dat iedereen er steeds voor zorgt dat de een zijn lust niet de ander zijn last wordt. Daardoor kunt u allemaal genieten van de rust, ruimte en de sfeer van ons complex. 

9.4 Het aantal mensen dat bij u in het huisje overnacht, mag het door de verhuurder aangegeven aantal

 niet overschrijden.

9.5 Indien uw gezelschap gebruik maakt van meer dan één huisje, verwachten wij dat u extra aandacht

besteedt aan het voorkomen van overlast.

9.6 Het openbare gedeelte van het complex mag niet zodanig gebruikt worden dat dit hinder en/of

 ongemak voor anderen kan opleveren.

9.7 Tussen 22.30 en 08.00 uur moet iedereen zijn rust gegund worden en dient iedere gast daar rekening mee te houden.

9.8 Het is niet toegestaan tenten etc.op het gras te plaatsen.

9.9 Balspelen en andere sporten zijn alleen toegestaan op het grote grasveld, dus niet aan de waterkant of op het binnenterrein.

9.10 De houten schuren zijn in gebruik bij de beheervereniging. Alleen diegenen, die een boot van de vereniging gehuurd hebben, mogen daar komen. Zij dienen ervoor te zorgen dat de schuren opgeruimd blijven.

9.11 Boten langer dan 7 meter kunnen niet aan ons terrein worden afgemeerd.

9.12 De gang tussen de huisjes 4 en 5 is slechts toegankelijk voor het gebruik van de wasmachine. Het daar beschikbare water is niet bedoeld voor het afspoelen van zeilkleding, zeilen of vergelijkbare zaken.

 

10.Aankomst/vertrek

10.1 Laden en lossen kan alleen op de parkeerplaats. Er zijn bagagewagens voor het vervoer naar de huisjes. Deze na gebruik s.v.p. meteen terugplaatsen.

10.2 Het is niet toegestaan met een auto op het gras te rijden. Enige uitzondering daarop is het brengen en halen van een trailer met boot die te zwaar is om handmatig getrokken te worden. De standplaats voor trailers en boten is naast de houten schuren bij huisje nr. 13. PARKEREN

10.3 Elk huisje heeft voor bewoners en bezoekers 2 genummerde parkeerplaatsen. De betreffende huisnummers staan op de witte paaltjes op het parkeerterrein. Andere, of meer plaatsen mogen niet worden bezet. U gelieve uw auto schuin te parkeren.

10.4 Als u niet in overeenstemming met het vorenstaande kunt parkeren, dient u gebruik te maken van het grote parkeerterrein midden in het dorp.

10.5 De doorgang op het parkeerterrein richting het water –herkenbaar aan de daar geplaatste rood-witte vrijgehouden te worden voor Hulpdiensten. Het is ten strengste verboden daar voertuigen, trailers etc., te plaatsen.